څانګه: شعرونه نيټه: January 30, 2012
       
شعر: د ځان تعمير ورانول

شاعر: محمد طاهر ناتوان 

چي د ځان تعمیر څوک نه کړي په خپل لاس وران

د وسواس په زور به يې څنګه کړي وسواس وران

جولا غلې وي په غېږ کي د خپل غولي
خو شوخ مچ ور باندي کړي خپل تن و رأس وران

بې ګانه د بل پر بڼ باندي ناج نه کا
هم دا خپل يې کړي د نورو په تماس وران

بيده غله کاروان هیڅ نه شي لوټولای
هر سالار يې په ندا کړي د خپل کاس وران

د تقوا جيش دی لازم پر ښار د علم
څو يې نفس نه کړي د مهر په شاباس وران

د اخلاص پر اور که شعر پوخ کړې ناتوانه
بيا بې نه کړي د رياء ناولی بړاس وران

چي د ځان تعمیر څوک نه کړي په خپل لاس وران
د وسواس په زور به يې څنګه کړي وسواس وران