څانګه: نړيوال قاريان نيټه: October 12, 2014
       
قاري شيخ عبدالولي الارکاني

نوم: شيخ عبدالولي الارکاني

سورت فاتحه او د سورت بقرې څو مبارک آیتونه په يوه ساه