څانګه: انګريزي کتابونه نيټه: March 4, 2012
       
The Beard between the Salaf & Khalaf

د کتاب نوم: The Beard between the Salaf & Khalaf

مؤلف: محمد الجبالي

ژبه: انګريزي

پوښ:

يادونه: کله چي کتاب پوره پرانيستل سي نو تر يو څه ځنډ وروسته په چپه طرفه کي لوړي خوا ته د ثبت تڼۍ ووهئ تر څو کتاب ستاسو کمپيوټر ته کښته سي.

د کښته کولو پیوند: The Beard between the Salaf & Khalaf