څانګه: مختلفي خپرونې نيټه: March 14, 2012
       
د اونۍ ځانګړی راپور- ديني خدمتونه

خپرونه:  د اونۍ ځانګړی راپور

موضوع: په کندهار ښار کي ديني خدمتونه

وياند: محمد نبي سلطاني

 
د همدې برخي نور توکي

د لنگوټې اهميت د قرآن او سنت په رڼا کي