څانګه: د منبر اواز نيټه: April 4, 2012
       
بيان- ښځو ته څو خبري

د محترم مولوي عبدالمتين صاحب د جمعې د ورځي بيان 

 
د همدې برخي نور توکي

د آس واقعه! په کره توګه کار کول