څانګه: پښتو کتابونه نيټه: April 12, 2012
       
د اوداسه مسائل

نوم: د اوداسه مسائل

مؤلف: مولانا رفعت قاسمي (فاضل ديوبند)

ژبه: پښتو ژباړه

پوښ:

 يادونه: کله چي کتاب پوره پرانيستل سي نو تر يو څه ځنډ وروسته په چپه طرفه کي لوړي خوا ته د ثبت تڼۍ ووهئ تر څو کتاب ستاسو کمپيوټر ته کښته سي.


د کښته کولو پيوند: د اوداسه مسائل