څانګه: فتوا حیض او نفاس نيټه: June 22, 2016
       
پوښتنه- په روژه کي حيض تر ۱۵ ورځو...؟

 پوښتنه- که په روژه کي حيض تر ۱۵ ورځو ورسيږي نو  دا اضافه روژې به خوري او که به يې نيسي؟

 
د همدې برخي نور توکي

Miracles-Before his coming to the World

کتاب