څانګه: علمي مباحثې نيټه: May 29, 2012
       
مرکه- ځوانان پېژندنه ۲

 موضوع: د ځوانانو پېژندنه- دوهمه برخه


مېلمه: مولوي محمد ناصر 

کوربه: محب الله حقمل
 
 
د همدې برخي نور توکي

توبه ولي او څنګه؟