څانګه: علمي مباحثې نيټه: June 16, 2015
       
مرکه- د روژې مسائل ۱

 موضوع: د روژې مسائل


مېلمه: مفتي جان محمد راشد

کوربه:  محمد قسيم نیازمند
 
د همدې برخي نور توکي

Physical Discription of Rasoolullah pbuh