څانګه: علمي مباحثې نيټه: February 10, 2016
       
مرکه- د اختر آداب

 موضوع: د اختر آداب


مېلمه: مولوي محمود 

کوربه: خالد احمد اعظمي

 
 
د همدې برخي نور توکي

جنګ بدمرغې زېږوي ! قدر