څانګه: نړيوال قاريان نيټه: September 28, 2012
       
د یوه ماشوم حیرانونکی قرائت

 سورت البلد د یوه ماشوم قاري په ښکلي ږغ کي