څانګه: شعرونه نيټه: November 30, 2012
       
نقصان ددې دنیا

رالېږونکی: نوید احمد 

نقصان ددې دنیا

زهیر مه سه په نقصان ددې دنیا- ددې دنیا

ګور ته مه وړه دا ارمان ددې دنیا- ددې دنیا


چي غمخور دي د عقبا وي هغه یار دی
چي غمخور دي د عقبا وي هغه یار دی
بې وفا دي نور یاران ددې دنیا- ددې دنیا

په ښادي يې ولي ښاد په غم غمجن يې
چي تیریږي سود و زیان ددي دنیا- ددې دنیا

لکه باد چي وي راغلی هسي درومي
په شتاب فاني دوران ددې دنیا- ددې دنیا

پر دنیا بېنوا اوسه پیر محمده!
کامران نه وي تل کامران ددې دنیا- ددې دنیا
 
زهیر مه سه په نقصان ددې دنیا- ددې دنیا
ګور ته مه وړه دا ارمان ددې دنیا- ددې دنیا