څانګه: قرآن کريم نيټه: December 12, 2012
       
قرآن کریم ته
رالېږونکی: نور احمد نوري
 
ستا د هر توري په لوستلو سره زما له زړه څخه غمونه ولاړ سي.
 
ستا د هر توري په لوستلو سره پر ما خوښي لکه باران را اوري.
 
ستا د هر توري په لوستلو سره زما د زړه ډېوه روښانه سي.
 
ستا د هر توري په لوستلوسره په مړاوو ګوتو کي قوت ډېر سي.
 
د چا او چا ژوند کي خوښي راوړې یو د میني زنده ګي راوړې.
 
ستا د هر توري په لوستلو سره زما د زړه ګلونه ساه واخلي.
 
ویناوال: نقیب الله قریشي