څانګه: علمي مباحثې نيټه: April 7, 2016
       
مرکه- د نکاح ارزښت او ګټي

موضوع: د نکاح ارزښت او ګټې

مېلمه:  مولوي محمد سالم صاحب

کوربه: خالد احمد اعظمي

 
د همدې برخي نور توکي

د نورو امید سه !