څانګه: علمي مباحثې نيټه: January 10, 2017
       
مرکه- د اوداسه صحيح طريقه

د حاجي ماما د جامعې د امام محترم مولوي محمد نادر حنفي صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

نارینه څو ودونه کولایسي ښځي يې نسي کولای