څانګه: علمي مباحثې نيټه: March 14, 2016
       
مرکه- د نوروز څخه غلطي استفادې

 موضوع: د نوروز څخه غلطي استفادې اخیستل کیږي

مېلمه: مولوي ولي الله سعید

کوربه: خالد احمد اعظمي

 

 
د همدې برخي نور توکي

د توکل عملي بېلګې