څانګه: انګريزي ليکنې نيټه: April 3, 2013
       
Concrete answers to questions

 رساله: Concrete answers to common questions

ترتیب: احمد

ژبه: انګلیسي

د کښته کولو پیوند: Concrete answers to common questions

یادونه: د انګلیسي ژبې د زده کونکو لپاره په زړه پوري لنډه رساله ده.