څانګه: علمي مباحثې نيټه: November 21, 2011
       
مرکه- د مسجد آداب

د مولوي محمود صاحب سره مرکه

 
د همدې برخي نور توکي

دوست ته ولي دوست ویل کیږي؟