څانګه: فقهي معلومات نيټه: May 25, 2013
       
۱ درس- د مضاربت د ګټي مسائل

 مولوي محمد عمر خطابي