څانګه: ستاسو لیکني نيټه: October 26, 2013
       
ده هـجران تـوري تـیارې وې

 رالېږونکې: ک. ح


 
ده هـجران تـوري تـیارې وې
کور کي ټوله توري شپې وې

چي پیدا زموږ نبي سو دنیا ټوله سوه ړنا
چی پیدا زموږ نبي سو دنیا ټوله سوه ړنا

هم یې خلـک رابلـله وخـپل دیـن تـه انحـضرت
 هم یی ځان قربانولی وخپل دین ته انحضرت

هم خوارۍ به یې ده وړلې ده یهودو کافرانو
پـه ډبـرو بـې ویشتـلی ده قـریشـو ماشـومـانو 

   نه یی څـه ورتـه ویل نه ښرا يـې ورته کـــــړل  
خدای دی درکړي هدایت دا دعا یې ورته کړل