څانګه: شعرونه نيټه: November 22, 2013
       
چي خواران او غـریبان چا ژړولي

 رالېږونکې خورکۍ: ت، حمیدي


عاقبت به یې سیلاب د اوښکو یوسي
 چي خواران او غـریبان چا ژړولي
 
نن سبـا به د اقبال له نیلي کوز شـي 
چا چي سـتړي او ستومانه زغلولي
 
زمانــه به یې د نورو خنــــدنی کــا
چي یې هر وخت په خوارانو دي خندلي
 
شنه چمن کي به په گلو خزان راشي
 بلبلان یې چي په بـاغ کـــي کــرولي