څانګه: ستاسو لیکني نيټه: November 22, 2013
       
څو پښتو متلونه

 رالېږونکې خورکۍ: ت، ح


دولت د لاس خیر دی
درواغ د ایمان زیان دی
د بل زوی نه زوی
د آس لغته آس زغمي
د آس قیزه چاته مه ورکوه
د یوه زیان د بل تکیه
د یوه مریی د سلو بادار
زور چي زوره ور سي عقل مرورسي