څانګه: شعرونه نيټه: January 5, 2014
       
زه به نه یم ته به نه یې دا جهان به نه یي

 رالېږونکی: شاعر کریم الله شېرزاد

زه به نه یم ته به نه یې دا جهان به نه یي
لمر به ټوک ټوک سي دغه مځکه او اسمان به نه یي
 
شاه او ګداه زوړ او زلمئ به درومي ټوله یوځای
څه وسیله او څه خلاسون او څه آمان به نه یي
 
دا دنګي دنګي ودانۍ به پو پناه سي واړه
درسته نړۍ به سي ویجاړه ځای ودان به نه یي
 
نه به سپوږمۍ نه به رڼا نه به تیاره سي پاته
میاشتي کلونه شپې او ورځي او زمان به نه یی
 
دا ډبرین او لوی لوی غرونه به ایرې ایرې سي
اسمان به وچوي د ستورو دا کاروان به نه یي
 
سته چي دنیا کي هرموجود به سي نابود شیرزاده
بس یو الله به وي موجود  د بل شي توان به نه یي