څانګه: ستاسو لیکني نيټه: January 20, 2014
       
۱: د مشکاة شریف لیکنیز درس