څانګه: پښتو کتابونه نيټه: February 24, 2014
       
تعلیم العقائد (پښتو)

د کتاب نوم: تعلیم العقائد

مؤلف: مفتي طاهر محمود

ژباړه: قاري فضل الحق حقاني صاحب

ژبه: پښتو

چاپ چاري: مکتبة القراءت والتجوید

کتاب په دغه لینک کلیک کولو کښته کړی: تعلیم العقائد

پوښ: