څانګه: فتوا قرانکريم نيټه: March 1, 2014
       
فتوا: قرانکریم لیکل او د هغه اوبه چيښل

 

 
د همدې برخي نور توکي

حجاب او اسلام