څانګه: فتوا قرانکريم نيټه: March 23, 2014
       
فتوا: د بدن د دانو لپاره قراني علاج

 

 
د همدې برخي نور توکي

د اوبو په استعمال کي احتیاط وکړئ