څانګه: نېکمرغه مېرمن نيټه: July 12, 2015
       
څنګه پوه شم چې ښځه مې راسره مينه لري؟
 

يو حکيم نه چا پوښتنه وکړه، چې، څنګه پوه شم، چې ښځه مې راسره ډېره زیاته مينه لري؟

 

 

حکيم ځواب ورکړ که ۱۴ صفتونه په کې و پوه شه چې مينه درسره لري:

 

 


۱. کله يې، چې ستا له کردار او اخلاقو سره مينه لرله.

 

 


۲. کله، چې دې د هغې د رای مخالفت وکړ نو په غوصه نه شي.
 

 

 
۳. کله چې ستا له غوصې او خفګان څخه متاثره شي.

 

 


۴. کله، چې يې همېشه هڅه کوله ترڅو له تاسره خبرې وکړي.
 

 

 

۵. کله يې چې په هر کار کې له تاسره مشوره کوله.

 

 


۶. کله، چې ستا په ډېره وړه، تحفه هم ډېره خوشحاله شي.

 

 


۷. کله، چې هڅه کوي، له تاسره په کارونو کې مرسته وکړي.

 

 


۸. کله چې ستا په نه شتون کې خفه وي.

 

 


۹. کله، چې د هغه کارونو په کولو حريصه وي، چې ستا خوښېږي او چې ته پرې غوصه کېږي هغه ونه کړي. 

 

 


۱۰. کله، چې کورته ستا په راتګ سره يې خفګان زيات نه شي.

 

 


۱۱. کله، چې ستا لپاره هر ډول تکليفونه وزغمي.

 

 


 ۱۲. کله، چې ستا د فکرونو او اندونو په سپکولو او ستا په دنيا کې د فکر کولو په غم کې وي.

 

 


۱۳. کله، چې ستا به کارونو خجالت نه شي.

 


۱۴. کله، چې تاسره د خپلو پټو رازونو په شريکولو حريصه وي.