څانګه: فتوا حیض او نفاس نيټه: April 15, 2014
       
فتوا: ایا سپیني اوبه حیض دی؟

 

 
د همدې برخي نور توکي

د گناهونو د مغفرت او بخښني اسباب ۴