څانګه: معاصر علماء نيټه: April 28, 2014
       
د دارالعلوم دیوبند پېژندنه

 د نړۍ د مشهوري اسلامي مدرسې دارالعلوم دیوبند او د هغوی د علماء کرامو پېژندنه: دلته کلیک وکړئ