څانګه: ستاسو لیکني نيټه: April 30, 2014
       
صفراوي کڅوړي Gallbladder Stone

 موضوع: د صفراوي کڅوړي امبریولوژي


لیکنه: ډاکټر علي احمد قانع، ترینر متخصص جراحي عمومي میرویس حوزوي روغتون، کندهار

دا لیکنه په دغه پویند کلیک کولو کښته کړئ: لیکنه