څانګه: احکام نيټه: September 25, 2014
       
د ذوالحجې، عرفات او لوی اختر نېټې