څانګه: فتوا حلال او حرام نيټه: March 5, 2015
       
فتوا: هغه عالم چي بېله تحقیقه پر خلګو بد وايي

 

 
د همدې برخي نور توکي

په کفري قانون کې د ښځې مقام