څانګه: فتوا حلال او حرام نيټه: March 5, 2015
       
فتوا: د زیبايي اندام ورزش کول شرعاً څنګه دی؟

 

 
د همدې برخي نور توکي

د صحرايي ښځي و خپلي لور ته نصیحت