څانګه: د منبر اواز نيټه: March 19, 2015
       
بیان- معجزې- په اوبو کي برکت راتلل
 
د همدې برخي نور توکي

کورنی جوړښت: د کورنی داخلي رازونه