څانګه: نکاح نيټه: August 14, 2015
       
نرښځکى
نرښځکي ته په عربي خُنثَى وايي ، پر نرښځکي که د نارينه نښي غالبه وې ، هغه په ميراث او نورو مسايلو کي د نارينه حکم لري ، که د ښځي نښي پر غالبه وې بيا د ښځي حکم لري .

که د نرښځکي ږيره راغله نارينه ګڼل کيږي او که د ښځو په شان تي يې وکړه يا حيض ورته پېښېده بيا ښځه ګڼله کيږي .

که پر نرښځکي د نارينه او ښځي د بېلتون نښي ښکاره نه سوې نو هغه ته خنثى مشکل وايي ، خنثى مشکل به په لمانځه کي د نارينه وو او ښځو تر منځ صف کي دريږي او په ميراث کي د امام ابوحنيفه رحمة الله علیه په آند د ښځي حکم لري د زوى نيمه ونډه وړي .

 امام ابو يوسف او امام محمد رحمهما الله وايي : خنثى مشکل په ميراث کي نيمه برخه د نارينه او نيمه برخه د ښځي وړي ، د بېلګي په ډول که د زوى ونډه لس زره افغانۍ وي نو د لور ونډه د هغه نيمى پنځه زره افغانۍ کيږي د خنثى مشکل ونډه د همدې حساب له مخي اوه نيم زره افغانۍ کيږي .

ماخذ: فقه المبتدي، دوهم ټوک- نکاح
مؤلف: مولوي محمد عمر خطابي