څانګه: قرآن کريم نيټه: September 2, 2015
       
د قرانکریم اعجاز - د راهب سره مناظره