څانګه: پښتو کتابونه نيټه: May 4, 2017
       
دعاء المؤمن - پښتو

د کتاب نوم: دعاء المؤمن

لیکنه: مولوي عبدالحی عابد

نشرونکې اداره: العثمانیه مدرسه

ژبه: پښتو

د کښته کولو پیوند: دعاء المؤمن

پوښ: