څانګه: اسلامي ترانې نيټه: October 12, 2014
       
ترانه- دا جهان په اصحابانو روښان

ترانه- دا جهان له تا د اصحابانو نه روښان دی

ويونکی: سيد رسول مظهري