څانګه: مشکاة المصابيح نيټه: May 8, 2016
       
د لعنت مستحق ښځي - ورېښتان، ورځي او لباس يې

 

 د مشکاة د درس څخه 

 

 

 

نور معلومات

 
د همدې برخي نور توکي

د حضرت عمر رضی الله عنه نصیحتونه