څانګه: فتوا حج او عمره نيټه: July 27, 2017
       
فتوا: ایا ښځه به په احرام کي مخ پټوي؟
 
د همدې برخي نور توکي

الاقصی مسجد