څانګه: مهال وېش نيټه: November 12, 2016
       
د ايمان سيوري

 پدې خپرون کي د ايمان پيژندنه،د ايمان ساتنه د ايمان ارکان او دايمان اړوند معلومات د خپروني د لاري اريدلاي سي .