څانګه: لنډ پښتو بیانونه نيټه: October 30, 2016
       
وینا: د ښځو په اړه د رسول اکرم ﷺ وصیت
 
د همدې برخي نور توکي

د موبایل پوښ ته څه اړتیا ده؟