څانګه: قرآن کريم نيټه: January 2, 2017
       
قرانکریم د ساینس پوهانو له نظره