څانګه: عربي کتابونه نيټه: January 11, 2017
       
كتب العلوم الشرعية بالعربية في الهند
 
د همدې برخي نور توکي

بیان- د فاسد او حرام تجارت نحسیتونه