څانګه: فتوا بيع او تجارت نيټه: February 16, 2017
       
فتوا: د مشتري لپاره د بل دوکان څخه ارزانه شی راوړل

 

 
د همدې برخي نور توکي

د تمدنونو د ړنګېدو یوه وسیله