څانګه: فتوا اسلامي عقايد نيټه: February 15, 2017
       
فتوا: د ماشوم د پیدا کیدو د پاره یو ډول تبرک

 

 
د همدې برخي نور توکي

غزل ویونکې سټاسي انام اسلام قبول کړی!