څانګه: فتوا لمونځ نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: د لمانځه بعده سورة فاتحه او اخلاص

 

 
د همدې برخي نور توکي

Islam is the right way- Poem