څانګه: فتوا حلال او حرام نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: د لواطت ګناه او د عبادت نه قبلیدل

 

 
د همدې برخي نور توکي

ستاسو عامي ستونزي او د هغوی حل