څانګه: فتوا بيع او تجارت نيټه: May 12, 2017
       
فتوا: مضاربت په پیسو کي معلومه ګټه غوښتل

 

 
د همدې برخي نور توکي

د حضرت عباس رضی الله عنه نصيحت